CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Auteur Archief

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.
Recente veranderingen in de belastingwetgeving hebben geleid tot een nieuw systeem waarbij de feitelijke activiteiten van kerken en religieuze instellingen getoetst worden aan een ‘algemeen nut’ criterium. Dit criterium is niet onomstreden, zeker niet waar het gaat om het ontplooien van (semi)commerciële activiteiten door instellingen met een ANBI-status. Een viertal recente rechtszaken illustreren hoe de rechter, bij afwezigheid van een sluitende definitie van ‘algemeen nut’, met die feitelijke toetsing omgaat. In sommige gevallen dreigt daardoor de vrijheid van godsdienst onder druk te komen staan. Mr. Dr. R.A.J. Steenvoorde (secretaris van het CIO) schreef hierover een artikel in het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2011(2) 1.

Lees verder

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Utrecht / Den Haag – 22 juni 2011 – Dinsdag 21 juni heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in Den Haag het convenant ‘Ruimte voor geven’ mede ondertekend. Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen overheid en filantropische sector structureel te verbeteren. De kerken in Nederland zijn zeer actief in geldwerving (in 2009 zamelden kerken en levensbeschouwelijke organisaties meer dan 800 miljoen in) en hebben om die reden aansluiting gezocht bij de filantropische sector en het convenant mede ondertekend.

Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie. De sector Filantropie wordt vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF), de heer Deetman (voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vice-voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vice-voorzitter Instituut Fondsenwerving).

In de filantropische sector nemen de kerken met hun geheel eigen doelstellingen en organisatievorm een bijzondere positie in. Voor de realisatie van hun doelstellingen werven de kerken gelden en beschikken zij in bepaalde gevallen ook over vermogen; de mate waarin en de wijze waarop verschilt per kerkgenootschap. Inhoudelijk gezien vinden vanuit de Nederlandse kerken velerlei activiteiten en projecten plaats die zich richten op kwetsbare groepen in binnen -en buitenland. Naast het bijeenbrengen van gelden voor specifieke goede doelen zijn de kerkgemeenschappen in Nederland op velerlei terreinen actief met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de gemeenschapsopbouw in wijk, stad en dorp.

Het vandaag ondertekende convenant ‘Ruimte voor geven’ biedt een raamwerk voor de samenwerking met overheid en andere filantropische instellingen. Het convenant zal verder zal worden uitgewerkt in een aantal deelconvenanten. Kerken krijgen zo een mogelijkheid om middels afstemming en consultatie betrokken te worden bij ontwikkelingen in regelgeving en beleid die voor de kerken ook zelf van belang zijn. Daarbij kan gedacht worden aan regelingen en toepassing van de anbi-wetgeving, de giftenaftrek en de geefwet en fiscale regelingen ten bate van vrijwilligers.

Niet alle in het convenant genoemde aandachtsvelden zijn voor de kerken van belang of van toepassing. Kerken kennen ten aanzien van verantwoording, keurmerken en toezicht eigen regelingen en posities. Die hangen samen met de inrichtingsvrijheid van de kerkgenootschappen in Nederland zoals verankert in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Bij de uitwerking van de verschillende deelconvenanten zal hieraan verdere aandacht worden besteed.

Lees verder

ANBI-regeling

Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend. De wettelijke criteria zijn: geen winstoogmerk; tenminste voor 90 % dienen van het algemeen belang; het vermogen mag niet als persoonlijk vermogen worden aangewend; niet oppotten van het vermogen; geen beloning voor de bestuurders, maar uitsluitend een kostenvergoeding; beschikken over een actueel beleidsplan; redelijke verhouding tussen de kosten van verwerven en beheer van het vermogen en van de besteding daarvan; bestemming van het batig saldo na opheffing voor een algemeen nut beogend doel; zorgvuldige administratie van de kosten, kostenvergoedingen en andere uitgaven, de inkomsten en het vermogen van de instelling. Tussen de Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is een convenant gesloten. Daarin is bepaald is dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI’s. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft zal zij over die gevallen eerst in contact treden met het kerkgenootschap, voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan. Twee keer per jaar spreken het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst elkaar over de controle, handhaving en toezicht op de uitvoering. Een parochie of gemeente hoeft dus niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen. De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI-instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. • Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen. BTW & Kerken Kerkgenootschap en Vrijwilligersvergoedingen (2) Kerkgenootschap en vrijwilligersvergoedingen (1)

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
    • Postadres

      CIO-Secretariaat:
      Postbus 13049
      3507 LA Utrecht
      info@cioweb.nl

      Bezoekadres

      Adriaen van Ostadelaan 140
      3583 AM Utrecht

      Ook op

    • Secretaris

      Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
      Tel: 030 23 26 928
      d.woestenberg@rkk.nl

      Extra info

      Extra info
      op aanvraag