CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Modern Migratiebeleid: Toelating religieuzen

In februari 2010 is het wetsvoorstel Modern migratiebeleid door de Tweede Kamer aangenomen. Met het Modern migratiebeleid krijgen referenten een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet. Op 1 juni 2013 treedt de nieuwe wet in werking. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid, is de IND met proefprojecten gestart, om alvast ervaring op te doen met dit nieuwe beleid. Een van die proefprojecten is de pilot religieus verblijf, waarin ook een aantal bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen deelneemt. Meer informatie U kunt voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van het CIO. Laatste nieuws: • Inburgeringsplicht geestelijke bedienarenUWV vereenvoudigt procedure (09-08-2010)Eerste voorlichtingsbijeenkomst (09-04-2010)

Lees verder

SILA en de wet Basisregistratie Personen

silaWetsvoorstel Basisregistratie Personen en het SILA Tijdens de behandeling van de Wet Basisregistratie Personen (33219) kwamen ook de werkzaamheden van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) ter sprake. Op 4 april stuurde minister Plassterk een brief aan de leden van de Tweede Kamer over de positie van het SILA ten opzichte van de toegang tot het GBA. Naar aanleiding van de discussie op 9 april in de Tweede Kamer plaatste het SILA de informatie over het uitschrijven en het toetreden van nieuwe kerkorganisaties of organisaties op levensbeschouwelijke grondslag duidelijk op haar website.

Lees verder

BTW & Kerken

Een kerk is in beginsel geen ondernemer voor de btw. De achtergrond hiervan is dat een kerk geen activiteiten tegen vergoeding verricht in het economische verkeer. Vaak bestaat de enige inkomstenbron van een kerk uit giften, collecten en legaten. Deze inkomsten vormen geen vergoeding voor een prestatie die de kerk aan de gever verricht. Dit is anders indien een kerk wel activiteiten verricht waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verkoop van boeken, de verhuur van zalen en/of cateringactiviteiten. Deze activiteiten kunnen leiden tot ondernemerschap voor de btw. Dit betekent dat de kerk over de ontvangen vergoeding btw moet berekenen en afdragen. Het voordeel is wel dat de kerk het recht krijgt om aan haar in rekening gebrachte btw in aftrek te brengen. Enkele activiteiten zijn vrijgesteld, waardoor de kerk geen btw hoeft te bereken en af te dragen. Tegelijkertijd heeft de kerk dan geen recht op aftrek van de btw die aan haar in rekening is gebracht. Een voorbeeld van een vrijstelling is de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Hoewel kerken wettelijk gezien geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat dit toch mag. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de opbrengsten niet hoger zijn dan € 68.067 voor leveringen en € 22.689 voor diensten. Concreet betekent dit dat als de leveringen of de diensten onder de grensbedragen blijven, de kerk hierover geen btw afdraagt. Naast de genoemde goedkeuring heeft de staatssecretaris ook goedgekeurd dat de activiteiten van steunstichtingen onder deze vrijstelling kunnen vallen. Dit is alleen mogelijk als de stichtingen fondsen werven voor organisaties die actief zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein zoals bijvoorbeeld kerken. Ook hier gelden dezelfde grensbedragen. De Europese Commissie heeft echter bepaald dat beide goedkeuringen in strijd zijn met het Europees recht. Het gevolg hiervan is dat de fondsenwervende activiteiten na intrekking van de goedkeuring eerder belast zullen zijn met btw. De kerken dienen dan mogelijk over de ontvangen vergoeding btw in rekening te brengen en af te dragen. Wanneer de goedkeuringen daadwerkelijk worden ingetrokken is nog niet bekend. Mocht u op dit moment gebruik maken van de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten, dan willen wij u erop wijzen dat het intrekken van deze goedkeuring grote gevolgen kan hebben voor de btw-positie van de kerk. Wellicht moet u zich gaan registreren, btw-aangiften gaan doen en gaan vaststellen hoeveel btw u terug kunt vragen. Mocht u vragen hebben over horeca-achtige activiteiten op fiscaal maar ook op het gebied van de organisatie op de werkvloer, KKA heeft hiervoor een specialist in dienst. Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met H. Wobben op telefoonnummer (033) 467 12 88. Bron: nieuwsbrief KKG/KKA 7 juni 2011

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag