CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.
Recente veranderingen in de belastingwetgeving hebben geleid tot een nieuw systeem waarbij de feitelijke activiteiten van kerken en religieuze instellingen getoetst worden aan een ‘algemeen nut’ criterium. Dit criterium is niet onomstreden, zeker niet waar het gaat om het ontplooien van (semi)commerciële activiteiten door instellingen met een ANBI-status. Een viertal recente rechtszaken illustreren hoe de rechter, bij afwezigheid van een sluitende definitie van ‘algemeen nut’, met die feitelijke toetsing omgaat. In sommige gevallen dreigt daardoor de vrijheid van godsdienst onder druk te komen staan. Mr. Dr. R.A.J. Steenvoorde (secretaris van het CIO) schreef hierover een artikel in het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2011(2) 1.

Lees verder

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Utrecht / Den Haag – 22 juni 2011 – Dinsdag 21 juni heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in Den Haag het convenant ‘Ruimte voor geven’ mede ondertekend. Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen overheid en filantropische sector structureel te verbeteren. De kerken in Nederland zijn zeer actief in geldwerving (in 2009 zamelden kerken en levensbeschouwelijke organisaties meer dan 800 miljoen in) en hebben om die reden aansluiting gezocht bij de filantropische sector en het convenant mede ondertekend.

Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie. De sector Filantropie wordt vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF), de heer Deetman (voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vice-voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vice-voorzitter Instituut Fondsenwerving).

In de filantropische sector nemen de kerken met hun geheel eigen doelstellingen en organisatievorm een bijzondere positie in. Voor de realisatie van hun doelstellingen werven de kerken gelden en beschikken zij in bepaalde gevallen ook over vermogen; de mate waarin en de wijze waarop verschilt per kerkgenootschap. Inhoudelijk gezien vinden vanuit de Nederlandse kerken velerlei activiteiten en projecten plaats die zich richten op kwetsbare groepen in binnen -en buitenland. Naast het bijeenbrengen van gelden voor specifieke goede doelen zijn de kerkgemeenschappen in Nederland op velerlei terreinen actief met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de gemeenschapsopbouw in wijk, stad en dorp.

Het vandaag ondertekende convenant ‘Ruimte voor geven’ biedt een raamwerk voor de samenwerking met overheid en andere filantropische instellingen. Het convenant zal verder zal worden uitgewerkt in een aantal deelconvenanten. Kerken krijgen zo een mogelijkheid om middels afstemming en consultatie betrokken te worden bij ontwikkelingen in regelgeving en beleid die voor de kerken ook zelf van belang zijn. Daarbij kan gedacht worden aan regelingen en toepassing van de anbi-wetgeving, de giftenaftrek en de geefwet en fiscale regelingen ten bate van vrijwilligers.

Niet alle in het convenant genoemde aandachtsvelden zijn voor de kerken van belang of van toepassing. Kerken kennen ten aanzien van verantwoording, keurmerken en toezicht eigen regelingen en posities. Die hangen samen met de inrichtingsvrijheid van de kerkgenootschappen in Nederland zoals verankert in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Bij de uitwerking van de verschillende deelconvenanten zal hieraan verdere aandacht worden besteed.

Lees verder

Kerkgenootschap en Vrijwilligersvergoedingen

Eind februari 2011 heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) over de giftenaftrek door vrijwilligers die voor een ANBI-instelling aktief zijn. Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting bestaan misverstanden. Het is bij voorbeeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwilligersverklaring hebt.

Er zijn volgens de brief twee situaties mogelijk waarin een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

 • De vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet.
 • De vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze vergoeding.

Giftenaftrek bij afzien van een vergoeding voor inzet

Geeft u uw vrijwilligers voor hun inzet een vergoeding die valt binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling? En zien uw vrijwilligers af van die vergoeding? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Wel geldt dan een aantal voorwaarden. Daarvan zijn de belangrijkste:

 • Uw instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
 • Uw instelling heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van uw instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden.
 • Uw instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan uw instelling schenkt.

Giftenaftrek bij gemaakte kosten

Is uw instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI? Maakten uw vrijwilligers kosten? En konden zij deze kosten bij uw instelling declareren, maar hebben zij dat niet gedaan? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Of kan uw instelling de kosten niet vergoeden, maar worden deze kosten normaal gesproken wel vergoed? Ook dan mogen de vrijwilligers deze kosten meetellen als een gewone gift. Bij gemaakte kosten kunt u denken aan declaratie van telefoonkosten of de kosten van postzegels.

Let op! Voor gewone giften geldt bij giftenaftrek een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de vrijwilliger, met een minimum van € 60,00. De vrijwilliger mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van zijn drempelinkomen.

(Bron: De Belastingdienst)

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag