CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Kerkgenootschap en vrijwilligersvergoedingen (1)

In december 2010 schreef de staatsecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief in antwoord op vragen over de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze brief is ook voor de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen van belang.

Wat is er aan de hand? Het blijkt dat het onder ANBI-organisaties wel eens voorgekomen is dat goede doelen een verklaring aan vrijwilligers afgaven waardoor deze dacht recht te hebben op giftenaftrek. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vrijwilligersbijdrage die tegelijkertijd weer als gift werd teruggegeven. Dit leverde bovendien willekeur op, omdat de ene inspecteur dit wel accepteerde en de andere niet.

Criteria voor giftenaftrek (na brief december 2010) In de brief van december 2010 worden de zaken nog eens op een rij gezet. Kort en goed zien de criteria voor giftenaftrek er als volgt uit:

– er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk; – er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding; – de ANBI moet de bedoeling hebben om de vergoeding uit te betalen; Hierbij geldt dan aanvullend: a) Alle vrijwilligers die voor een ANBI werken kunnen gewerkte uren vergoed krijgen; b) Alle vrijwilligers hebben volledige vrijheid om de vergoeding daadwerkelijk te genieten en te behouden. De ANBI mag niet op voorhand met de vrijwilliger afspreken dat deze de vergoeding zal terug betalen of dat hij er van af zal zien; – de ANBI moet de middelen hebben om de vergoeding uit te betalen; – de vrijwilliger moet de volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te kunnen beschikken.

Bron: Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1039.

Lees verder

Kerkgenootschap en Kamer van Koophandel

kvk-kerkgenootschapPer 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechts-personen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Dit geldt ook voor kerkgenootschappen.

Op woensdag 16 september 2009 schreef Mgr. Van Luyn het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (zie foto). De Protestantse Kerk in Nederland is ook al ingeschreven.

Over de inschrijving van kerken zijn een aantal bepalingen in de wet en de uitvoeringsbesluiten opgenomen. Deze bepalingen houden onder andere in dat: – alleen de landelijke koepels van de kerkgenootschappen verplicht zijn zich in te schrijven. – Van de kerkgenootschappen worden een beperkt aantal gegevens genoteerd; de namen, adressen en andere contactgegevens van natuurlijke personen worden niet in het handelsregister opgenomen omdat dit zogenaamde “gevoelige gegevens” zijn in het kader van de privacywetgeving.

Alle tot een kerkgenootschap (of koepel) behorende onderdelen (zoals classes, gemeenten, parochies, caritasinstellingen en diaconieën) behoeven zichzelf niet in het handelsregister in te schrijven.

Het is niet verboden, maar het advies is om hierin plaatselijk geen actie te ondernemen. Bovendien ontstaat er dan ook geen jaarlijkse legesbetaling voor deze onderdelen.

Overgangstermijn Deze inschrijvingen dienen vóór 31 december 2009 te zijn geregeld; dit is gedaan om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen.

Uitzondering Er is één uitzondering op de stelregel dat plaatselijke gemeenten of diaconieën niet zelf behoeven te zijn ingeschreven. Dat is als men een onderneming drijft. Dan dient men zichzelf wel in te schrijven. Naar verwachting zal dit in enige tientallen gevallen het geval zijn. Bijvoorbeeld als men een grootschalige exploitatie van een zalencentrum of verenigingsgebouw kent. Veelal zal men dan nu ook al zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Over wat een onderneming in dit verband precies is verscheen een aparte regeling in de Staatscourant. Deze is te vinden op www.kvk.nl, zoeken op “ondernemingsbegrip”.

(Bron: Verslag CIO-K 2007-2008)

Lees verder

Identificatie bij banken

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en finacieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. In deze wet zijn de wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd en aan de Europese regelgeving aangepast.

In deze wet wordt een risicogeorienteerde benadering gehanteerd: dit betekent dat instellingen zoals banken meer vrijheid krijgen met betrekking tot maatregelen, afhankelijk van het type van klant.

Identificatie kerkgenootschap In de uitvoeringsregeling WWFT (staatscourant nr 142 van 2008) is in artikel 4 lid 2 een speciale bepaling opgenomen voor de identificatie van kerkgenootschappen. Een kerkgenootschap kan aangegeven dat het lid is van het CIO of beschikt over een ANBI-beschikking. Voor onderdelen van kerkgenootschappen (zoals plaatselijke gemeenten of parochies) volstaat een document waaruit blijkt dat men onderdeel is van een kerkgenootschap.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag