CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Inburgeringsplicht geestelijke bedienaren

Onder het Modern Migratiebeleid is de zorgplicht van de religieuze of levensbeschouwelijke referent opgenomen in het Vreemdelingenbesluit. Deze zorgplicht houdt in dat de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie moet bevorderen dat vreemdelingen die via hun organisatie in Nederland verblijven op religieuze of levensbeschouwelijke gronden, de door de gemeente aangeboden inburgeringsvoorziening aanvaarden. Verder moet de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie de vreemdeling in de gelegenheid stellen die inburgeringsvoorziening te volgen.

Daarnaast moet de referent van een vreemdeling die arbeid voor een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie verricht of wil verrichten, ervoor zorgen dat deze binnen vier weken na verlening van de verblijfsvergunning schriftelijk wordt aangemeld bij het College van B&W van de gemeente waar hij woont of verblijft. De referent moet een kopie van deze melding in de administratie opnemen. Op basis van deze melding en de Wet Inburgering zal de gemeente onderzoeken en bepalen of de vreemdeling inburgeringsplichtig is.

De Wet Inburgering bepaalt dat de geestelijke bedienaar* verplicht is tot inburgering. De geestelijke bedienaar is de persoon die een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleedt. Een geestelijk bedienaar verricht arbeid als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling, dan wel werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard ten behoeve van een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag.

In deze wet is ook opgenomen in welke gevallen vrijstelling wordt verleend en wanneer ontheffing mogelijk is. De wet bepaalt verder dat de gemeente een inburgeringsvoorziening aanbiedt aan de geestelijke bedienaren die inburgeringsplichtig zijn.

De inburgeringsvoorziening bestaat uit een cursus die wordt afgesloten met een examen. Dit examen moet aan bepaalde eisen voldoen (Besluit Inburgering). Voor meer informatie over het examen kunt u terecht bij uw gemeente.

De inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren bestaat uit drie fasen:

fase 1: een intensieve taalcursus; fase 2: praktijkopdrachten in de eigen regio; fase 3: centrale, thematische bijeenkomsten gericht op het verwerven van algemene en specifieke kennis van de Nederlandse samenleving. De cursus wordt gegeven door de combinatie Cinop-Kontakt der Kontinenten. Kijk voor meer informatie op www.kontaktderkontinenten.nl of http://cinop.brengtlerentotleven.nl

* die rechtmatig verblijf heeft in de zin van artikel 8, aanhef en onder a t/m e en l Vw 2000

(Bron: IND)

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag