CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor september, 2015

Wetswijziging Succesiewet & ANBI-regeling

In april van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend voor enkele wijzigingen van de Successiewet. Deze scherpen ondermeer de criteria aan waaraan de ANBI’s moeten voldoen. Eén wijziging verhoogt het criterium voor het dienen van het algemeen belang van 50 % naar 90 % van de activiteiten van de instelling. Er wordt een nieuw criterium voorgesteld voor het waarborgen van de integriteit van de bestuurders, de feitelijk leidinggevenden en de gezichtsbepalende personen in de activiteiten van de ANBI. Als deze voorstellen worden aangenomen zullen de nieuwe criteria per 1 januari 2010 van kracht worden.De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in de week van 22 september 2009.

Over de vraag welke gevolgen daaraan eventueel verbonden zijn voor de kerken zullen wij na aanname van het wetsvoorstel verder berichten.

Lees verder

Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

europese vlagIn kerkelijk Europa is enige beroering ontstaan over een voorstel voor een nieuwe Antidiscriminatierichtlijn dat in mei 2009 door het Europees Parlement werd aangenomen. Vlak voor de zomer stelde de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales kritische vragen over de concrete toepassing van het voorstel. Ook in het Nederlandse parlement zijn door de leden Koppejan en Jonker (CDA) vragen aan de regering gesteld over dit voorstel met het oog op de Europese Raad van 30 november 2009.

De zorg van de kamerleden richt zich op de vraag of de burger nu het recht krijgt om religieuze uitingen uit te bannen uit het sociale leven. Ook vraagt men zich af of deze richtlijn wel voldoende rekening houdt met legitieme verschillen in cultuur en gebruiken per lidstaat waar in historisch gegroeide situaties op een verschillende wijze wordt omgegaan met religie en de verhouding kerk-staat.

Subsidiariteitstoets

Op voorstel van het CDA in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Europese Zaken, Timmermans, de toezegging gedaan dat in de Raad niet over het voorstel besloten wordt voordat de dan ter tafel liggende tekstversie aan de Eerste Kamer is toegezonden en bediscussieerd is met de bewindspersoon.

De vragen die hierbij een rol spelen zijn: kan dit beter in Nederland geregeld worden; willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het huidige voorstel te ver voor Nederland; wat zijn de consequenties?

Lees verder

Antwoorden minister: Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

In het Verenigd Koninkrijk gaf de voorgenomen Europese Anti-discriminatierichtlijn aanleiding tot felle reacties vanuit de kerken die bang zijn dat iedere religieuze uiting in het publiek domein opgevat kan worden als intimidatie. De Tweede Kamerleden Koppejan en Jonker (beiden CDA) stelden vragen aan de minister over de uitwerking van deze voorgenomen maatregel in Nederland. Volgens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) zal het in Nederland zo’n vaart niet lopen. In ons rechtsstelsel is intimidatie een zware, gekwalificeerde vorm van discriminatie en bij toetsing aan de cumulatieve voorwaarden is in de huidige rechtspraak en oordelen van de Commissie gelijke behandeling geen ruimte voor subjectieve gevoelens van het slachtoffer. Het Verenigd Koninkrijk kent een andere definitie van discriminatie en daardoor wordt in het Engels recht sneller voldaan aan de vereisten voor intimidatie, aldus de minister. Bekijk de complete antwoorden 16 november 2009

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag