CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor september, 2015

Eerste voorlichtingsbijeenkomst (09-04-2010)

Op vrijdag 9 april 2010 heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de pilot religieus verblijf. Een dertigtal vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties heeft de bijeenkomst bijgewoond.

Tijdens de bijeenkomst is uiteengezet wat de achtergronden zijn van het Modern Migratiebeleid en welke impact de nieuwe wetgeving heeft voor religieuze organisaties in hun rol als referent. Vervolgens is kort stilgestaan bij het doel van de pilot, namelijk het verkrijgen van informatie voor de verdere invulling van de voorwaarden voor religieuze referenten en een nadere kennismaking met de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in hun rol als referent. Tot slot is een toelichting gegeven op de werkwijze binnen de pilot door zowel de pilotleider Emily Veneman als een afgevaardigde van het UWV. Zo wordt er binnen de pilot gewerkt met een speciaal aanvraagformulier, waarbij zowel de mvv-advies procedure, de aanvraag om een verblijfsvergunning en het verzoek tot afgifte van tewerkstellingsvergunning rechtreeks, schriftelijk, bij de IND worden ingediend.

Lees verder

UWV vereenvoudigt procedure (09-08-2010)

In juli 2007 is de Wet arbeid vreemdelingen gewijzigd. Sindsdien zijn ten aanzien van vreemdelingen die een geestelijke, godsdienstige of levensbeschouwelijke functie uitoefenen, twee verplichtingen vervallen. Het gaat allereerst om de verplichting voor de ‘werkgever’ om de vacature te melden bij UWV/WERKbedrijf. Daarnaast is de (verplichte) arbeidsmarkttoets bij de beoordeling van een tewerkstellingsvergunningaanvraag vervallen.

Voor welke groep zijn deze verplichtingen vervallen?

Het gaat om de groep vreemdelingen met een functie waarvoor een specifieke opleiding, kennis of ervaring is vereist en die van wezenlijk belang is voor de eredienst of het functioneren van een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag. Dit is vooral bedoeld voor geestelijke voorgangers, maar kan ook gelden voor een kloosterling indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Naar verwachting zal begin 2011 ook een wet in werking treden waardoor kan worden afgezien van de verplichte vacaturemelding en arbeidsmarkttoets voor religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, indien het gaat om werkzaamheden van bijkomende aard en de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de doelstelling van de religieuze organisatie te verwezenlijken. Dit wordt geregeld op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en wordt uitgevoerd door het UWV/WERKbedrijf. Ook dit kan, afhankelijk van de feitelijke situatie, van toepassing zijn op kloosterlingen.

Voor het vereiste dat de vreemdeling een inkomen moet verwerven dat ten minste gelijk is aan het wettelijk minimumloon, is de notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen* van belang.

Het komt voor dat religieuze organisaties niet kunnen voldoen aan betaling conform de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML). Daarom is in de notitie aangegeven dat er voor de beoordeling van tewerkstellingsvergunningaanvragen in de Wav-uitvoeringsregels een aparte regeling zal worden opgenomen. Deze regeling geldt voor religieuze organisaties die als referent optreden en dus voldoen aan de voorwaarden om als religieuze of levensbeschouwelijke organisatie als referent te kunnen optreden.

Er wordt gekeken hoe in nog nader uit te werken gevallen het WML-vereiste kan worden ingevuld. Voorwaarden zullen onder meer zijn dat:

er geen sprake is van een dienstbetrekking;

de armoedegelofte een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de beginselen van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie;

de religieuze organisatie er voor in staat dat de vreemdeling geen beroep doet op de algemene middelen, verzekerd is en kost en inwoning heeft.

Afhankelijk van de feitelijke situatie kan dit ook van toepassing zijn op kloosterlingen. De beoordeling hiervan door het UWV/WERKbedrijf is doorslaggevend.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag