• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Boek: Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie.

Boek: Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie.

Mag de overheid de bouw van gebedsruimten steunen? Welke ruimte moet er zijn voor controversiële uitingen over het geloof? Hoe ver gaat de loyaliteit die godsdiensten aan de staat verschuldigd zijn? Mogen trouwambtenaren op grond van gewetensbezwaren weigeren een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van gelijk geslacht? Wat betekent gelijke behandeling van godsdiensten vandaag de dag?

Het debat over de verhouding tussen overheid en godsdienst staat weer volop in de belangstelling. Klassieke principes zoals scheiding van kerk en staat en vrijheid van godsdienst worden door iedereen gedeeld maar lijken geen houvast meer te bieden. Een nieuwe richtinggevende visie is nodig. Dit boek wil daaraan een bijdrage leveren. Het biedt zicht op de grondslagen waarop de verhouding tussen overheid en godsdienst geënt moet zijn en op de consequenties die dit heeft voor de opstelling van de overheid ten opzichte van godsdienst in concrete kwesties in Nederland in het begin van de 21ste eeuw. De bevindingen worden vertaald in concrete aanbevelingen.

Dit boek is bedoeld voor politici en beleidsmakers en voor degenen die betrokken zijn bij kerken en identiteitsgedreven maatschappelijke organisaties. Het boek is ook bedoeld voor de wetenschap. En eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding tussen overheid, samenleving en godsdienst in het licht van de ontwikkelingen in de samenleving van vandaag.

Dr. Sophie C. van Bijsterveld is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij schrijft over nationale en internationale constitutionele vraagstukken, grondrechten, en de verhouding tussen kerk en staat. Van haar hand verscheen over de toekomst van democratie en rechtsstaat, The Empty Throne: Democracy and the Rule of Law in Transition (2002).

Het boek werd op 23 januari feestelijk overhandigd aan de minister van justitie Ernst Hirsch Ballin.

Het boek is te bestellen bij Wolf Legal Publishers en kost ongeveer 19 euro.

boek, overheid en godsdienst

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media