CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

BTW & Kerken

Een kerk is in beginsel geen ondernemer voor de btw. De achtergrond hiervan is dat een kerk geen activiteiten tegen vergoeding verricht in het economische verkeer. Vaak bestaat de enige inkomstenbron van een kerk uit giften, collecten en legaten. Deze inkomsten vormen geen vergoeding voor een prestatie die de kerk aan de gever verricht. Dit is anders indien een kerk wel activiteiten verricht waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verkoop van boeken, de verhuur van zalen en/of cateringactiviteiten. Deze activiteiten kunnen leiden tot ondernemerschap voor de btw. Dit betekent dat de kerk over de ontvangen vergoeding btw moet berekenen en afdragen. Het voordeel is wel dat de kerk het recht krijgt om aan haar in rekening gebrachte btw in aftrek te brengen. Enkele activiteiten zijn vrijgesteld, waardoor de kerk geen btw hoeft te bereken en af te dragen. Tegelijkertijd heeft de kerk dan geen recht op aftrek van de btw die aan haar in rekening is gebracht. Een voorbeeld van een vrijstelling is de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Hoewel kerken wettelijk gezien geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat dit toch mag. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de opbrengsten niet hoger zijn dan € 68.067 voor leveringen en € 22.689 voor diensten. Concreet betekent dit dat als de leveringen of de diensten onder de grensbedragen blijven, de kerk hierover geen btw afdraagt. Naast de genoemde goedkeuring heeft de staatssecretaris ook goedgekeurd dat de activiteiten van steunstichtingen onder deze vrijstelling kunnen vallen. Dit is alleen mogelijk als de stichtingen fondsen werven voor organisaties die actief zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein zoals bijvoorbeeld kerken. Ook hier gelden dezelfde grensbedragen. De Europese Commissie heeft echter bepaald dat beide goedkeuringen in strijd zijn met het Europees recht. Het gevolg hiervan is dat de fondsenwervende activiteiten na intrekking van de goedkeuring eerder belast zullen zijn met btw. De kerken dienen dan mogelijk over de ontvangen vergoeding btw in rekening te brengen en af te dragen. Wanneer de goedkeuringen daadwerkelijk worden ingetrokken is nog niet bekend. Mocht u op dit moment gebruik maken van de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten, dan willen wij u erop wijzen dat het intrekken van deze goedkeuring grote gevolgen kan hebben voor de btw-positie van de kerk. Wellicht moet u zich gaan registreren, btw-aangiften gaan doen en gaan vaststellen hoeveel btw u terug kunt vragen. Mocht u vragen hebben over horeca-achtige activiteiten op fiscaal maar ook op het gebied van de organisatie op de werkvloer, KKA heeft hiervoor een specialist in dienst. Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met H. Wobben op telefoonnummer (033) 467 12 88. Bron: nieuwsbrief KKG/KKA 7 juni 2011

Lees verder

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.

Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot kerken en religieuze instellingen.
Recente veranderingen in de belastingwetgeving hebben geleid tot een nieuw systeem waarbij de feitelijke activiteiten van kerken en religieuze instellingen getoetst worden aan een ‘algemeen nut’ criterium. Dit criterium is niet onomstreden, zeker niet waar het gaat om het ontplooien van (semi)commerciële activiteiten door instellingen met een ANBI-status. Een viertal recente rechtszaken illustreren hoe de rechter, bij afwezigheid van een sluitende definitie van ‘algemeen nut’, met die feitelijke toetsing omgaat. In sommige gevallen dreigt daardoor de vrijheid van godsdienst onder druk te komen staan. Mr. Dr. R.A.J. Steenvoorde (secretaris van het CIO) schreef hierover een artikel in het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2011(2) 1.

Lees verder

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

Utrecht / Den Haag – 22 juni 2011 – Dinsdag 21 juni heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in Den Haag het convenant ‘Ruimte voor geven’ mede ondertekend. Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen overheid en filantropische sector structureel te verbeteren. De kerken in Nederland zijn zeer actief in geldwerving (in 2009 zamelden kerken en levensbeschouwelijke organisaties meer dan 800 miljoen in) en hebben om die reden aansluiting gezocht bij de filantropische sector en het convenant mede ondertekend.

Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie. De sector Filantropie wordt vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF), de heer Deetman (voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vice-voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vice-voorzitter Instituut Fondsenwerving).

In de filantropische sector nemen de kerken met hun geheel eigen doelstellingen en organisatievorm een bijzondere positie in. Voor de realisatie van hun doelstellingen werven de kerken gelden en beschikken zij in bepaalde gevallen ook over vermogen; de mate waarin en de wijze waarop verschilt per kerkgenootschap. Inhoudelijk gezien vinden vanuit de Nederlandse kerken velerlei activiteiten en projecten plaats die zich richten op kwetsbare groepen in binnen -en buitenland. Naast het bijeenbrengen van gelden voor specifieke goede doelen zijn de kerkgemeenschappen in Nederland op velerlei terreinen actief met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de gemeenschapsopbouw in wijk, stad en dorp.

Het vandaag ondertekende convenant ‘Ruimte voor geven’ biedt een raamwerk voor de samenwerking met overheid en andere filantropische instellingen. Het convenant zal verder zal worden uitgewerkt in een aantal deelconvenanten. Kerken krijgen zo een mogelijkheid om middels afstemming en consultatie betrokken te worden bij ontwikkelingen in regelgeving en beleid die voor de kerken ook zelf van belang zijn. Daarbij kan gedacht worden aan regelingen en toepassing van de anbi-wetgeving, de giftenaftrek en de geefwet en fiscale regelingen ten bate van vrijwilligers.

Niet alle in het convenant genoemde aandachtsvelden zijn voor de kerken van belang of van toepassing. Kerken kennen ten aanzien van verantwoording, keurmerken en toezicht eigen regelingen en posities. Die hangen samen met de inrichtingsvrijheid van de kerkgenootschappen in Nederland zoals verankert in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Bij de uitwerking van de verschillende deelconvenanten zal hieraan verdere aandacht worden besteed.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag