CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Kerkgenootschap en Vrijwilligersvergoedingen

Eind februari 2011 heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) over de giftenaftrek door vrijwilligers die voor een ANBI-instelling aktief zijn. Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting bestaan misverstanden. Het is bij voorbeeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwilligersverklaring hebt.

Er zijn volgens de brief twee situaties mogelijk waarin een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

 • De vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet.
 • De vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze vergoeding.

Giftenaftrek bij afzien van een vergoeding voor inzet

Geeft u uw vrijwilligers voor hun inzet een vergoeding die valt binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling? En zien uw vrijwilligers af van die vergoeding? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Wel geldt dan een aantal voorwaarden. Daarvan zijn de belangrijkste:

 • Uw instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
 • Uw instelling heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van uw instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden.
 • Uw instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan uw instelling schenkt.

Giftenaftrek bij gemaakte kosten

Is uw instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI? Maakten uw vrijwilligers kosten? En konden zij deze kosten bij uw instelling declareren, maar hebben zij dat niet gedaan? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Of kan uw instelling de kosten niet vergoeden, maar worden deze kosten normaal gesproken wel vergoed? Ook dan mogen de vrijwilligers deze kosten meetellen als een gewone gift. Bij gemaakte kosten kunt u denken aan declaratie van telefoonkosten of de kosten van postzegels.

Let op! Voor gewone giften geldt bij giftenaftrek een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de vrijwilliger, met een minimum van € 60,00. De vrijwilliger mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van zijn drempelinkomen.

(Bron: De Belastingdienst)

Lees verder

Kerkgenootschap en vrijwilligersvergoedingen (1)

In december 2010 schreef de staatsecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief in antwoord op vragen over de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze brief is ook voor de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen van belang.

Wat is er aan de hand? Het blijkt dat het onder ANBI-organisaties wel eens voorgekomen is dat goede doelen een verklaring aan vrijwilligers afgaven waardoor deze dacht recht te hebben op giftenaftrek. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vrijwilligersbijdrage die tegelijkertijd weer als gift werd teruggegeven. Dit leverde bovendien willekeur op, omdat de ene inspecteur dit wel accepteerde en de andere niet.

Criteria voor giftenaftrek (na brief december 2010) In de brief van december 2010 worden de zaken nog eens op een rij gezet. Kort en goed zien de criteria voor giftenaftrek er als volgt uit:

– er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk; – er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding; – de ANBI moet de bedoeling hebben om de vergoeding uit te betalen; Hierbij geldt dan aanvullend: a) Alle vrijwilligers die voor een ANBI werken kunnen gewerkte uren vergoed krijgen; b) Alle vrijwilligers hebben volledige vrijheid om de vergoeding daadwerkelijk te genieten en te behouden. De ANBI mag niet op voorhand met de vrijwilliger afspreken dat deze de vergoeding zal terug betalen of dat hij er van af zal zien; – de ANBI moet de middelen hebben om de vergoeding uit te betalen; – de vrijwilliger moet de volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te kunnen beschikken.

Bron: Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1039.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag