Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

Charlotte Taylor
27 March 2020

europese vlag

In kerkelijk Europa is enige beroering ontstaan over een voorstel voor een nieuwe Antidiscriminatierichtlijn dat in mei 2009 door het Europees Parlement werd aangenomen. Vlak voor de zomer stelde de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales kritische vragen over de concrete toepassing van het voorstel. Ook in het Nederlandse parlement zijn door de leden Koppejan en Jonker (CDA) vragen aan de regering gesteld over dit voorstel met het oog op de Europese Raad van 30 november 2009.

De zorg van de kamerleden richt zich op de vraag of de burger nu het recht krijgt om religieuze uitingen uit te bannen uit het sociale leven. Ook vraagt men zich af of deze richtlijn wel voldoende rekening houdt met legitieme verschillen in cultuur en gebruiken per lidstaat waar in historisch gegroeide situaties op een verschillende wijze wordt omgegaan met religie en de verhouding kerk-staat.

Subsidiariteitstoets

Op voorstel van het CDA in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Europese Zaken, Timmermans, de toezegging gedaan dat in de Raad niet over het voorstel besloten wordt voordat de dan ter tafel liggende tekstversie aan de Eerste Kamer is toegezonden en bediscussieerd is met de bewindspersoon.

De vragen die hierbij een rol spelen zijn: kan dit beter in Nederland geregeld worden; willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het huidige voorstel te ver voor Nederland; wat zijn de consequenties?

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media