Geluidsoverlast eredienst Leger des Heils (2) (RvS 1 april 2010)

In Zutphen is sinds begin 2007 een slepend juridisch conflict over het geluid van de korpszaal van het Leger des Heils. Deze is al meer dan een eeuw in het huidige pand gevestigd en is een beschermd monument. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen het geluidsniveau tijdens de eredienst en muziekrepetities. In april 2010 werden er door leden van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en het CDA vragen gesteld naar aanleiding van het afzien van een spoedvoorziening in deze zaak door de Raad van State.

Wat er aan voorafging
In 2008 stelde de gemeente een Activiteitenbesluit vast welke de geluidsbelasting voor de omgeving aan banden legde. Hiertegen maakte het Leger des Heils bezwaar bij de Raad van State. In april 2009 besloot de Raad dat zij alleen bij een besluit tot handhaving bevoegd was om te oordelen. Bij besluit van 19 januari 2010 heeft het college aan het kerkgenootschap een dwangsom opgelegd. Het leger des Heils stapt naar de Raad van State én vraagt om een spoedvoorziening.

Kernvraag
Het geschil spits zich thans toe op de vraag of versterkt geluid dat tijdens de kerkdiensten alsmede tijdens de voorbereide bijeenkomsten wordt veroorzaakt, onder de uitzonderingen van het gemeentelijke activiteitenbesluit vallen.

Standpunt gemeente
Het college stelt zich op het standpunt dat het onversterkte geluid dat wordt veroorzaakt bij kerkdiensten en bij oefenbijeenkomsten onder het in artikel 6, eerste lid, van de Grondwet opgenomen recht valt en dat het gebruik maken van versterkt geluid als een connex recht geldt (cf. uitspraak 5 RvS 5 januari 1996).

Raad van State: geen spoedvoorziening
Het connexe recht van versterkt geluid valt niet rechtstreeks onder de bescherming van artikel 6 van de Grondwet en daarmee ook niet onder artikel 2.18, eerste lid, aanhef en onder c van het Acitviteitenbesluit van de gemeente. Derhalve kon, na het verrichten van geluidsmetingen, het college ter zake handhavend optreden. De Raad van State treft daarom geen spoedvoorziening.

Tweede Kamer: vragen
Naar aanleiding van deze zaak hebben op 14 april leden van de Christenunie vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 16 april werden aanvullende vragen gesteld door leden van het CDA.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media