Supportersleus kan belediging wegens godsdienst zijn (HR 15 september 2009)

voetbalOp 15 september 2009 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin een voetbalsupporter zich beledigend had uitgelaten door te roepen: ‘hamas, hamas, joden aan het gas’. In de zaak, die rond artikel 137c Wetboek van Strafrecht (belediging groep mensen) draaide, speelt ook de vraag of deze uitdrukking een belediging op grond van ‘godsdienst of levensbeschouwing’ is. De waarnemend Advocaat-Generaal Bleichrodt meende van niet, de Hoge Raad meent van wel.

Het draait in deze zaak om de volgende zinsnede uit artikel 137c SR: “Hij die zich in het openbaar…opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging….”

De belediging vanwege ras kon uit de gebezigde leuzen worden afgeleid. Dat vond de A-G wel genoeg. Hij meende, zonder aan de ernst van de situatie te willen afdoen, dat een belediging wegens ‘godsdienst of levensbeschouwing’ niet bewezen kon worden:

“Ik zie in de bewezenverklaarde uiting geen verwijzing naar godsdienst of levensbeschouwing, laat staan dat het desbetreffende opzet van verdachte uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Bovendien heeft de HR in zijn arrest van 10 maart 2009, LNJ BF0655, ingevolge artikel 137 c SR alleen strafbaar is het zich nodeloos krenkend uitlaten over een groep mensen juist omdat zij een bepaald geloof aanhangen.”


Hij stelde voor om de bewezenverklaring te verbeteren door de woorden ‘hun godsdienst of levensovertuiging’ weg te laten. De Hoge Raad deelt die mening niet. In navolging van het Hof stelt de Hoge Raad vast dat de verdachte met deze uitspraak een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging heeft beledigd.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media