UWV vereenvoudigt procedure (09-08-2010)

In juli 2007 is de Wet arbeid vreemdelingen gewijzigd. Sindsdien zijn ten aanzien van vreemdelingen die een geestelijke, godsdienstige of levensbeschouwelijke functie uitoefenen, twee verplichtingen vervallen. Het gaat allereerst om de verplichting voor de ‘werkgever’ om de vacature te melden bij UWV/WERKbedrijf. Daarnaast is de (verplichte) arbeidsmarkttoets bij de beoordeling van een tewerkstellingsvergunningaanvraag vervallen.

Voor welke groep zijn deze verplichtingen vervallen?

Het gaat om de groep vreemdelingen met een functie waarvoor een specifieke opleiding, kennis of ervaring is vereist en die van wezenlijk belang is voor de eredienst of het functioneren van een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag. Dit is vooral bedoeld voor geestelijke voorgangers, maar kan ook gelden voor een kloosterling indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Naar verwachting zal begin 2011 ook een wet in werking treden waardoor kan worden afgezien van de verplichte vacaturemelding en arbeidsmarkttoets voor religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, indien het gaat om werkzaamheden van bijkomende aard en de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de doelstelling van de religieuze organisatie te verwezenlijken.
Dit wordt geregeld op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en wordt uitgevoerd door het UWV/WERKbedrijf. Ook dit kan, afhankelijk van de feitelijke situatie, van toepassing zijn op kloosterlingen.

Voor het vereiste dat de vreemdeling een inkomen moet verwerven dat ten minste gelijk is aan het wettelijk minimumloon, is de notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen* van belang.

Het komt voor dat religieuze organisaties niet kunnen voldoen aan betaling conform de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML). Daarom is in de notitie aangegeven dat er voor de beoordeling van tewerkstellingsvergunningaanvragen in de Wav-uitvoeringsregels een aparte regeling zal worden opgenomen. Deze regeling geldt voor religieuze organisaties die als referent optreden en dus voldoen aan de voorwaarden om als religieuze of levensbeschouwelijke organisatie als referent te kunnen optreden.

Er wordt gekeken hoe in nog nader uit te werken gevallen het WML-vereiste kan worden ingevuld. Voorwaarden zullen onder meer zijn dat:

er geen sprake is van een dienstbetrekking;

de armoedegelofte een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de beginselen van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie;

de religieuze organisatie er voor in staat dat de vreemdeling geen beroep doet op de algemene middelen, verzekerd is en kost en inwoning heeft.

Afhankelijk van de feitelijke situatie kan dit ook van toepassing zijn op kloosterlingen. De beoordeling hiervan door het UWV/WERKbedrijf is doorslaggevend.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media