Verstoren kerkdienst: de puntjes op de “i”

Naar aanleiding van de protesten tijdens het vieren van de Heilige Eucharistie in de kathedraal van Sint-Jan Evangelist in ’s-Hertogenbosch op 28 februari 2010 stelde kamerlid Van der Staaij (SGP) vragen aan de minister van Justitie. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het tegengaan van verstoringen nog niet zo eenvoudig is.

Artikel 146 Sr Wetboek van Strafrecht

Artikel 146 van het Wetboek van Strafrecht stelt dat “hij die door het verwekken van wanorde of bedreiging met geweld hetzij een geoorloofde openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, het zij een geoorloofde godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid opzettelijk stoort, wordt bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.”

Op zondag 28 februari werd de kerkdienst in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch gestoord door demonstratief geklap en luidkeelse protesten door actievoerders. De minister van justitie meent in zijn brief van 6 april dat “actievormen die het ongestoord kunnen houden van godsdienstige samenkomsten en plechtigheden belemmeren ongepast zijn”.

ptreden OM?
Kamerlid Van der Staaij vroeg ook of het OM zou optreden in het kader van artikel 146 Sr. De minister antwoord dat, nu er op 3 maart 2010 een gezamenlijk gesprek tussen de plebaan, het kerkbestuur, het COC Nederland en de Stichting Vrienden van de Gay Krant, heeft plaats gevonden, strafrechtelijk optreden door het OM niet opportuun werd geacht.

Optreden bij dreigende verstoring of oproep tot verstoring?
Kan iemand die oproept tot een opzettelijke verstoring van een kerkdienst vervolgd worden? Volgens de minister is er bij een oproep tot protest nog niet op voorhand sprake van ‘een handeling die concreet gericht is op de totstandkoming van het delict’. Ook is het nog niet duidelijk, dat zal per geval bekeken moeten worden, of een er bij een dreigende verstoring al sprake is van een strafbaar feit zodat aanhouding mogelijk zou zijn.

Optreden Burgemeester mogelijk?
De burgemeester is op grond van de Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde. Een verstoring van een kerkdienst binnen in een kerk is geen verstoring van de openbare orde, dus kan de burgemeester niet optreden.

Ook heeft de burgemeester het toezicht op voor het publiek openstaande gebouwen. Hij had in casu ook geen gebruik kunnen maken van deze bevoegdheid omdat het dan gaat om optreden bij een uitbrekende brand of instortingsgevaar.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media