Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

In de media


Utrecht, 27 november 2021

Eerste advies CIO n.a.v. maatregelen die op vrijdag 26 november a.s. zijn bekend gemaakt.

Advent op een verantwoorde wijze vieren

Tijdens de persconferentie gisteren, 26 november jl., zijn aanvullende strengere maatregelen bekend gemaakt. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.  De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag door, maar met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17 uur en de essentiële winkels vanaf 20 uur.

Deze maatregelen gaan in op zondagmorgen 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

In dit eerste advies wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerkdiensten die op zondag na 17 uur plaatsvinden of nog niet zijn afgelopen.  In het begin van de komende week zal dit advies verder worden aangevuld, wanneer alle achterliggende stukken zijn gepubliceerd en bestudeerd.

 • Advies van CIO van 17 november 2021, aangevuld op 24 november, blijft van kracht.
  Wij verwijzen naar de 7 punten van dit uitgebrachte advies.  Het nauwkeurig opvolgen van de – nu wettelijk verplichte – anderhalve meter afstand tijdens kerkdiensten, het opvolgen van de basisregels en de andere adviezen blijven van groot belang.  Dit advies is te vinden op www.cioweb.nl

 • Kerkdiensten na 17 uur.
  De minister van Justitie en veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november a.s. in werking treden.  Tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie heeft de minister-president eenzelfde appel op de kerken gedaan.

  Het CIO doet een dringende oproep aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten die na 17 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.  Voor morgenmiddag en –avond is het begrijpelijk dat dit een extra inspanning zal vragen.

  Het betreft een dringende oproep, geen wettelijke verplichting. Wanneer er zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst na 17 uur te laten plaatsvinden, zijn alle overige maatregelen van toepassing zoals onder 1 bedoeld en in ons eerdere advies uitgewerkt.

Advent

Komende zondag, 28 november, is de eerste van de 4 zondagen van de Advent: de tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest. Wij hopen dat we ondanks deze verscherpte maatregelen een goede adventstijd mogen beleven. Wanneer de maatregelen voldoende effect zullen hebben, zal het hopelijk mogelijk zijn om op een gepaste wijze het Kerstfeest te vieren.


Utrecht, 17 november 2021 aanvulling woensdag 24 november

Herinvoering anderhalve meter afstand leidt tot beperking aantal kerkgangers

Tijdens de persconferentie op vrijdag 12 november jl. zijn opnieuw verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt.  Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopende aantal besmettingen terug te brengen.

CIO roept de aangesloten kerken op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen.

Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen bevat hierover de volgende aandachtspunten:
 • De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Dit is het geval met ingang van woensdag 24 november 2021: zie staatsblad 564 d.d. 23-11-2021. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw.

  Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

  Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld.

  CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de Doop of het vieren van Eucharistie of Avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”. 

  Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

 • Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten.

  De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

  CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang. Zie ook aandachtspunt 7.

 • De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

 • Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren.

  Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren.

  Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.

  In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

 • Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangenheeft ook gevolgen voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

 • Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk. Zie voor meer details de richtlijnen voor onderwijs en sport. Let op het onderscheid tussen jongeren t/m 17 jaar en daarboven (zie rijksoverheid.nl/corona).

  Ook hier zijn de basisregels van belang, zoals thuisblijven bij klachten. Dit i.v.m. de berichten over oplopende besmettingen onder jongeren.

 • CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht. Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris: vacature.

Wat doet CIO

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51