Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

In de media


Vacature

Beleidsmedewerker jurist ad extra/ secretaris CIO

Lees verder >

Utrecht, 17 september 2021

Geef elkaar de ruimte

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september a.s. ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 • Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

 • CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

 • Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

 • De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 • Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:

  • Omvang en hoogte van de kerkruimte;
  • Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
  • Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
  • Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website:
   www.eerstehulpbijventilatie.nl.

  Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in (kerk)gebouwen.

 • De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is.
  D
  e rijksoverheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd “aanpak najaar” waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis en ic- opnames (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/aanpak-najaar).

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris: vacature.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51