Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris: Arthur Miedema.

In de media

Utrecht, 28 maart 2022

Laatste beperkingen voorbij vanaf 23 maart jl. – basisregels blijven belangrijk

Dit is een geactualiseerde versie van de publicatie van 24 februari jl.

Per 23 maart jl. zijn de laatste beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de coronapandemie opgeheven. Deze hadden overigens geen betrekking op kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

Tijdens het persmoment op 15 maart jl. merkte de minister van VWS het volgende op:

‘ wat overeind blijft, en wat ontzettend belangrijk blijft, zijn nog steeds maatregelen om te voorkomen dat je het virus oploopt, ook maatregelen om te voorkomen dat je het virus doorgeeft.  En die kunt u ondertussen allemaal dromen. Als ik ze toch nog voor een deel moet herhalen, dan blijft het

 • frequent handen wassen
 • afstand houden waar mogelijk, zonodig
 • eens te meer in contact met kwetsbaren, of als je zelf kwetsbaar bent, wel laagdrempelige gebruik maken van een mondkapje. Geen verplichting, maar het blijft nog wel een advies.”

Utrecht, 15 maart 2022

Betrokkenheid van kerkgemeenschappen en kerkleden bij Oekraïense vluchtelingen.

Het ongekende menselijk leed veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne raakt eenieder. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne neemt het aantal mensen dat voor het geweld vlucht steeds verder toe. Naar schattingen zijn nu ongeveer 2,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. In Nederland hebben zich tot nu toe minstens 6200 vluchtelingen gemeld. Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asiel aan te vragen en mogen hier langere tijd verblijven, ze hoeven zich niet te melden. Het aantal Oekraïners dat naar ons land gevlucht is, ligt dus waarschijnlijk hoger. De overheid verwacht dat het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Nederland komt de komende tijd fors zal toenemen.


Utrecht, 24 februari 2022

Beperkingen voorbij vanaf 25 februari a.s. – basisregels blijven belangrijk

CIO brengt het onderstaand advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen.

Dit is een aanvullend en samenvattend advies, dat aansluit op de publicatie van 16 februari a.s.

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer.  Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

De minister merkte daarbij ook het volgende op: “Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig.”.

Voor 15 maart a.s. is een volgend ”weegmoment” aangekondigd.


Utrecht, 16 februari 2022

Einde aan beperkende maatregelen voor kerkelijk leven vanaf 25 februari a.s.

CIO brengt het onderstaande advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen:

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer.  Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

Voor 15 maart a.s. is een volgend ‘weegmoment” aangekondigd.

De minister merkte daarbij ook het volgende op: “ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”.


Utrecht, 26 januari 2022

Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, extra aandacht voor basisregels noodzakelijk

Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.


Adviezen

Wat doet CIO

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51