Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris: vacature.

In de media

Utrecht, 18 januari 2022

Op weg naar meer mogelijkheden

Tijdens de persconferentie op vrijdagavond 14 januari jl. is bekendgemaakt dat er ruimte is in de ontwikkelingen rondom Covid-19 voor een paar belangrijke versoepelingen. Deze maatregelen zijn ingegaan op zaterdagmorgen 15 januari jl. en gelden in elk geval tot en met woensdag 26 januari a.s. om 05 uur.

Een volgende persconferentie staat gepland voor dinsdagavond 25 januari a.s.: een nieuw weegmoment, in de hoop dat er dan weer meer kan.

In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen door de omikronvariant pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte, ondanks de lockdown.   Daarom is het aantal versoepelingen beperkt gehouden.

Als belangrijkste leidraad noemde de minister-president: volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral, geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte.

CIO doet, aansluitend bij de nu geldende maatregelen, de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

Utrecht, 20 december 2021

Kerst digitaal vieren

Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat Nederland in lockdown is gegaan met ingang van zondagmorgen jl. om 05 uur. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 januari a.s. om 05 uur.

Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere uitgebrachte adviezen.

Kerkdiensten rond de Kerstdagen en jaarwisseling

 1. Zendt kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.

 1. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).

Basisregels blijven in dat geval van toepassing.  Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen).

Uitvaarten en huwelijksdiensten

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.   Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Georganiseerde jeugdactiviteiten

Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden –  zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag geen evenement zijn.

Dringende vergaderingen

Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden.  Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.

Zie voor meer informatie :

Utrecht, 18 december 2021

Eerste reactie van CIO op persconferentie van zaterdagavond 18 december j.l.

Het CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere adviezen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
 • Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).
Hierbij gelden verdere alle voorschriften over veilige afstand, 1,5 meter, placeren, handen wassen en de andere basisregels. Voor morgen, zondag 19 december, stelt CIO voor om zoveel als mogelijk al aan het bovenstaande gevolg te geven. Dit advies zal begin volgende week worden aangevuld.

Wat doet CIO

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51