Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

In de media


Vacature

Beleidsmedewerker jurist ad extra/ secretaris CIO

Lees verder >

Utrecht, 23 juni 2021

Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand

Nu vanaf zaterdag 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten. Het advies van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:

 1. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. 

 1. Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
  • nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
  • voorafgaande reservering en registratie
  • gezondheidscheck
  • placering in het kerkgebouw
  • hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

 1. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni a.s. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan blijven blijf deze verplichting gelden. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast waar de nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen e.d.

 1. (Samen) zingen: bij de versoepelingen die op vrijdag 18 juni jl. bekend werden gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen vervalt.

CIO adviseert om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt:

– omvang en hoogte van de kerkruimte,

– ventilatiemogelijkheden, luchtstromen,

– locatie van zitplaatsen en aantal van de kerkgangers,

– tijdsduur van de (samen)zang

 1. Groepsgrootte: beperkingen op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen.

Ook hier blijft de 1,5m als uitgangspunt bestaan. Dit biedt o.m. mogelijkheden voor koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin en voor openluchtdiensten.

Uit de aan de Tweede Kamer verzonden informatie (brief 18 juni jl. met bijlagen) blijkt dat de maatregelen die met ingang van zaterdag 25 juni a.s. ingaan, aansluiten bij risiconiveau 1 (waakzaam) van de routekaart overheid.  Dit is ook bevestigd in overleg tussen CIO en de minister van Justitie en Veiligheid. Zie voor verdere info ook het openingsplan van de rijksoverheid (bijlage).

CIO volgt deze benadering in dit advies.  Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgenootschappen en de daartoe behorende lokale kerkbesturen om aan deze adviezen in de concrete situatie een verantwoorde invulling te geven.

Kerkbesturen wordt voor vragen geadviseerd contact op te nemen met het landelijke of regionale bureau van hun kerkgenootschap.


Utrecht, 7 juni 2021

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Op 1 juni j.l. is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector, waaronder ook CIO.

Vorige week is het Manifest per brief aangeboden aan Informateur Mariëtte Hamer, de fractievoorzitters en aan relevante woordvoerder van de Tweede Kamer. Het Manifest wordt met een korte missiefilm van 1 minuut via de sociale media gelanceerd.

Manifest: ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’

Het Manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijke belang van ‘goed doen’ en laat zien dat onze sector, juist ten tijde van corona, relevanter is dan ooit. Wij vragen de politiek om de initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven door: 

 • Geven te stimuleren.
 • Vragen van steun niet te belemmeren.
 • Onnodige wet- en regelgeving achterwege te laten.
 • Vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
 • Loterijbijdragen veilig te stellen.
Ondertekenaars Manifest

SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Kunsten’92 (Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed), NOC*NSF,  Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (Branchevereniging Ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (Belangenbehartiger beneficianten van goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganisatie voor particulier initiatief), SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD).

Initiatief campagne

De campagne is een initiatief van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De campagne is onderdeel van de inzet van SBF om het overheidsbeleid positiever te maken zodat Nederlanders zich kunnen blijven inzetten voor een betere wereld.

Klik hier voor de campagnewebsite waar het Manifest en de missiefilm vinden is.


Utrecht, 2 juni 2021

Versoepelingen voor kerkdiensten zijn verantwoord mogelijk

Nu vanaf 5 juni aanstaande de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten.

De routekaart kerken, die door CIO op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan: – kerkdiensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers) – voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden

Daarnaast geldt per 5 juni a.s. de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250. Kerkgebouwen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen dus maximaal 250 kerkgangers toelaten.

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden voor voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Voor samenzang geeft de routekaart aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau) en met beperkte tijdsduur. Geadviseerd wordt om hier zeer terughoudend mee om te gaan.

CIO roept de aangesloten kerkgenootschappen op om op een verantwoorde en terughoudende manier van de nu mogelijke versoepelingen gebruik te maken in deze komende weken, nu de volgende persconferentie is aangekondigd voor 22 juni aanstaande.


Utrecht, 29 april 2021

Reactie CIO (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op het wetsvoorstel betreffende het verlenen van de bevoegdheid tot het sluiten van kerkgebouwen en besloten plaatsen (Kamerstuk 35817)

In de nu reeds een jaar durende periode waarin maatregelen het leven van mens en samenleving dwongen zich rekenschap te geven van de ernst van de Covid-19 pandemie is het ook voor kerkelijke gemeenschappen pijnlijk geweest dat in kerkdiensten geen steun en bemoediging kon worden gegeven. Het CIO als belangenorganisatie van 29 christelijke en 2 Joodse kerkgenootschappen heeft na regelmatig overleg met de Minister van Justitie en Veiligheid de kerkgenootschappen op passende momenten adviezen verstrekt over voor de kerken relevante maatregelen. Op dit moment maken kerken gebruik van een routekaart waarin gedetailleerd is aangegeven wat, naar gelang de ernst van de situatie, wel of niet verantwoord en mogelijk is. De advisering door het CIO is door de kerken serieus genomen, ondanks het constitutionele feit dat ook tijdens de pandemie de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet kan worden ingeperkt. Door zelfdisciplinering hebben de kerken afgezien van het houden van reguliere kerkdiensten of is het aantal toegelaten bezoekers tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht. De CIO-advisering en de zelfdisciplinering van de kerken hebben ertoe geleid dat tot op heden de nog wel gehouden kerkdiensten niet of nauwelijks haarden van besmetting zijn geweest.

Tegen die achtergrond is door het CIO met enige bevreemding kennisgenomen van het wetsontwerp waarin burgemeesters de bevoegdheid krijgen om gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet te sluiten indien de bestrijding van het virus dit noodzakelijk maakt. Uit het wetsontwerp en de memorie van toelichting blijkt dat de regering deze sluitingsbevoegdheid aan een aantal strikte voorwaarden wil binden. Het CIO is erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop bij de vormgeving van deze nieuwe bevoegdheid rekening wordt gehouden met de bijzondere grondwettelijke positie van deze gebouwen en plaatsen. De vraag is echter of na een jaar ervaring met het omgaan met het virus deze sluitingsbevoegdheid geïndiceerd is. Juist waar het hier gaat om een inperking van een fundamenteel recht zou de noodzaak daarvan toch buiten kijf moeten zijn. Dat is echter niet het geval, zoals eerder is opgemerkt zijn kerkgebouwen geen brandhaarden van besmetting geweest. Bijzondere omstandigheden van epidemiologische aard hebben zich immers niet voorgedaan, derhalve zou een grotere voorzichtigheid met het introduceren van een bevoegdheid die inbreuk maakt op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging aangewezen zijn. In algemene zin kan het toch niet zo zijn dat in een democratische rechtsstaat fundamentele rechten en vrijheden wettelijk worden ingeperkt “voor het geval dat”. Er moet op zijn minst toch sprake zijn van een evidente noodzaak, hetgeen op grond van de ervaringen van het afgelopen pandemisch jaar zeker niet geval is. Het CIO betreurt het dan ook dat de regering deze sluitingsbevoegdheid op grond van de advisering van de Raad van State, anders dan aanvankelijk was beoogd, ook van toepassing heeft willen verklaren op kerkgebouwen en besloten plaatsen ex artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Deze constitutionele bedenkingen nemen niet weg dat het CIO, als eerder opgemerkt, waardering heeft voor de voorwaarden waaraan de regering het benutten van de sluitingsbevoegdheid heeft willen binden. Dat geldt in het bijzonder het feit dat artikel 12 van de Algemene wet op het binnentreden onverkort van toepassing blijft en dat dus niet tot sluiting kan worden overgegaan gedurende de eredienst of de bezinningsbijeenkomst. Onverkwikkelijke incidenten worden zo voorkomen. Deze nieuwe bevoegdheid betreft derhalve louter het sluiten van gebouwen en besloten plaatsen en niet het verbieden van erediensten. Het CIO verstaat dit zo dat mocht een kerkgebouw onverhoopt gesloten moeten worden de kerkelijke gemeente de vrijheid behoudt om op een andere locatie, vanzelfsprekend na het nemen van alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen, voor het houden van erediensten samen te komen.


Bericht van het CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen dd 23 april 2021

Routekaart kerken: voor kerkdiensten een eerste stap mogelijk

Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april j.l. is bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan met ingang van woensdag 28 april a.s. De kamer heeft hiermee ingestemd.

In overleg tussen minister Grapperhaus en een delegatie van het CIO is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor de toepassing van de routekaart voor kerken, die op 22 maart j.l. is gepubliceerd.

CIO heeft daarbij overwogen dat de routekaart kerken bedoeld is als een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en ook op perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden.

Alles overwegende komt CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen.  Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen.  Zoals ook in de routekaart kerken staat vermeld blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden.  Ook past dit in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.

CIO adviseert de aangesloten kerkgenootschappen om hierover de eigen gemeenten, kerken en parochies nader te informeren en te adviseren.  Bij het houden van een kerkdienst met 30 kerkgangers zal een systeem van reservering gehanteerd moeten worden zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen (zoals triage en placering) zijn per kerkgenootschap adviezen en protocollen ontwikkeld.

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geef de routekaart de mogelijkheid om in de fase zeer ernstig maximaal 10% van deze zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen.

De minister vraagt de kerken uitdrukkelijk om heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling. Met name aan de grotere kerken vraagt de minister om het aantal personen stapsgewijs uit te breiden.   Het CIO sluit zich hierbij aan en doet een dringende oproep op die kerkbesturen die over kerkgebouwen met grote aantallen zitplaatsen beschikken om hierin verantwoord en terughoudend te handelen.


7 april 2021

Field labs en kerkdiensten

Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover vindt overleg plaats met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Doel van deze praktijkproeven is te bezien hoe op een veilige en verantwoorde manier kerkgangers aan een kerkdienst kunnen deelnemen.  Het is mogelijk dat de uitkomsten van deze praktijkproeven leiden tot aanpassingen in de protocollen voor veilige en verantwoorde kerkdiensten.   

Voor deelname aan deze praktijkproeven worden door het CIO een aantal kerkbesturen benaderd uit de hele achterban van het CIO. Ook wordt gekeken naar verschillende typen kerkgebouw (groot, klein, monumentaal) en naar de specifieke inhoud van de vieringen. Over het moment waarop deze praktijkproeven daadwerkelijk gaan plaatsvinden is nu nog geen informatie beschikbaar. Die volgt binnenkort.


Zondagavond 28 maart 2021 19.50 uur

PERSBERICHT

Het CIO heeft kennis genomen van de beelden rond kerkgang in Urk en Krimpen aan den IJssel. Het CIO betreurt deze gang van zaken en wijst op de verantwoordelijkheid van de (lid)kerken zelf.
Het CIO spreekt haar waardering uit voor het overgrote deel van de aangesloten kerken/kerkgemeenschappen die het dringende advies, zoals onlangs geformuleerd in de routekaart voor de kerken, opvolgen en roept ook de kerken die vandaag in het nieuws zijn geweest op in deze hun verantwoordelijkheid te nemen.


Persbericht m.b.t. routekaart kerken

CIO stelt Covid-routekaart voor kerken vast

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen had bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de pandemie. De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kerken in deze.

Later diezelfde dag heeft de voorzitter van het CIO de routekaart kerken aangeboden aan de minister, die er met belangstelling van heeft kennisgenomen.

Het definitief maken van de routekaart heeft tijd gekost: de golfbewegingen in de covid-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.
De routekaart leest als de Covid-routekaart van de overheid. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart.

De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat meer mogelijk kan zijn.
Dit betekent dus ook dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn.

De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Utrecht, 22 maart 2021



Eventuele vragen kunt u
per mail sturen naar
info@cioweb.nl

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris: vacature.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51