Skip to main content

Beperkingen voorbij vanaf 25 februari a.s. – basisregels blijven belangrijk 

CIO brengt het onderstaand advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen.

Dit is een aanvullend en samenvattend advies, dat aansluit op de publicatie van 16 februari a.s.

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer.  Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

De minister merkte daarbij ook het volgende op: “Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig.”.

Voor 15 maart a.s. is een volgend ”weegmoment” aangekondigd.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.

Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk. Deze basisregels zijn:

  • Was regelmatig je handen;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test, ook als je gevaccineerd bent;
  • zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie;

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst:

  • wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging een deel van de zitplaatsen op 1,5 meter te blijven aanbieden;
  • ook is het van belang om een gepaste afstand te houden tot degenen die daar prijs op stellen
  • de routing door het kerkgebouw is hierbij ook een aandachtspunt: kunnen kerkgangers voldoende afstand tot elkaar houden ?

Collecteren tijdens kerkdiensten: het advies is om nog geen collectezakken of –mandjes te gebruiken tijdens de kerkdiensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Dit om handcontact te vermijden.

Ditzelfde geldt voor het doorgeven van Avondmaalsbekers zoals bij sommige kerkgenootschappen gebruikelijk is.  Ook het elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst is weer mogelijk. Ook hierbij is het belangrijk de basisregels in acht te nemen en de uitvoering van het koffieschenken en – drinken hierop af te stemmen.


De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

Overige kerkelijke activiteiten

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) kan met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt worden.

Het advies het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is per 15 februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Ook bij deze overige kerkelijke activiteiten is het van belang rekening te houden met deelnemers met een kwetsbare gezondheid en diegenen die voorzichtig willen zijn.

Zie voor meer informatie: (en de aanvullingen die nog kunnen volgen):