Skip to main content
Persbericht m.b.t. routekaart kerken

CIO stelt Covid-routekaart voor kerken vast

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen had bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de pandemie. De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kerken in deze.

Eventuele vragen kunt u per mail sturen naar info@cioweb.nl

Later diezelfde dag heeft de voorzitter van het CIO de routekaart kerken aangeboden aan de minister, die er met belangstelling van heeft kennisgenomen.

Het definitief maken van de routekaart heeft tijd gekost: de golfbewegingen in de covid-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.
De routekaart leest als de Covid-routekaart van de overheid. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart.

De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat meer mogelijk kan zijn.
Dit betekent dus ook dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn.

De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Utrecht, 22 maart 2021

  1. De religieuze organisaties delen voluit de doelstellingen van het overheidsbeleid inzake de bescherming van de kwetsbare medemens en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Deze doelstellingen zijn een blijvend punt van aandacht.
  2. De religieuze gemeenschappen zullen de naleving van de geldende richtlijnen (o.a. gericht op hygiënemaatregelen en de geldende afstandsnorm) ten behoeve van gezondheid, in eigen kring bevorderen.
  3. De religieuze organisaties hebben in het kader van de coronacrisis, uitgaande van de RIVM maatregelen, protocollen opgesteld die aansluiten bij de diversiteit aan overtuigingen en tradities. Deze protocollen zijn uitgangspunt bij de vormgeving van hun activiteiten. Op verantwoorde wijze worden de erediensten en de daarbij behorende rituelen weer opgestart en hervat.
  4. De religieuze koepelorganisaties zien uit naar verdergaande versoepeling van maatregelen die volgen uit de ontwikkelingen in de samenleving om op passende wijze samen te kunnen komen op de voor hen gebruikelijke wijze. Ze doen een beroep op de Minister van Erediensten om te blijven toetsen of de nog bestaande maatregelen proportioneel zijn en hierover te communiceren met afvaardigingen van de religieuze organisaties.
  5. De religieuze organisaties blijven beschikbaar voor overleg over aanvullende maatregelen in geval van acute dreiging voor de volksgezondheid.
    De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.