Skip to main content

Gratis VOG

Sinds medio 2015 kent de overheid de regeling Gratis VOG. De VOG is onder voorwaarden gratis voor bepaalde doelgroepen. Om de kosten in de uitvoering van deze regeling te drukken heeft de overheid er voor gekozen om de gratis VOG – anders dan de betaalde VOG – alleen digitaal te verstrekken.

Dat maakt dat de organisatie waarvoor de VOG wordt aangevraagd dient te beschikken over E-herkenning. Zoals een natuurlijk persoon dient te beschikken over BSN om een Digi-D aan te vragen, dient een rechtspersoon te beschikken over een KvK-nummer om van E-herkenning gebruik te kunnen maken. Hiertoe is inschrijving in het Handelsregister vereist.

Juist daar wringt de schoen voor de kerkgenootschappen.


De verwerking van persoonsgegevens waaruit de levensovertuiging van iemand kan worden afgeleid mag niet dan alleen met bijzondere waarborgen omkleed. Een algemene openbare inschrijving zoals het Handelsregister voorstaat biedt die bescherming niet. Dat maakt dat kerkgenootschappen met rechtspersoonlijkheid vanuit artikel 2:2 BW niet ingeschreven zijn in het Handelsregister én tot op heden niet mee konden doen met de standaard werkwijze die is gekozen voor de Gratis VOG.

 

Via een pleister-oplossing is het sinds begin 2016 het mogelijk om bij een contactpunt dat via het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) bij het SRKK is ingericht gratis VOG’s aan te vragen voor vrijwilligers binnen de R.-K. Kerk die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking.Het contactpunt heeft sinds begin 2016 ruim 5000 gratis VOG-aanvragen verwerkt.

 

In 2018 zijn ook de PKN en het Leger des Heils op een aangepaste wijze tot de regeling toegelaten.

Per 1 november 2018 wordt de regeling door de overheid tevens uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken.

Hierdoor vallen vanaf 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.

Het contactpunt van het CIO/SRKK/PKN en de regeling voor het Leger des Heils blijft tot 1 juli 2019 in de lucht. De bedoeling is dat alle kerken in Nederland in de loop van 2019 zelfstandig digitaal gratis VOG’s gaan aanvragen.

Daarvoor dienen lokale kerken echter te kunnen beschikken over e-Herkenning. Voor e-Herkenning is dan vereist dat een parochie of kerkelijke gemeente zelfstandig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit laatste is nu nog niet het geval. Het CIO werkt momenteel samen met de KvK aan de inschrijving van lokale kerkelijke instellingen zoals parochies, kerkelijke gemeenten en PCI-‘s.

Nadere informatie hierover en over de manier waarop parochies, kerkelijke gemeentes en andere kerkelijke instellingen vervolgens op termijn zelf gratis VOG’s kunnen aanvragen volgt in de komende maanden via het CIO.

De overheid verstrekt nadere informatie omtrent de regeling naar alle vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen of personen, via https://www.gratisvog.nl/voorwaarden.