Skip to main content

Aansluiting kerken

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector

 

Op dinsdag 21 juni heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in Den Haag het convenant ‘Ruimte voor geven’ mede ondertekend. Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen overheid en filantropische sector structureel te verbeteren. De kerken in Nederland zijn zeer actief in geldwerving (in 2009 zamelden kerken en levensbeschouwelijke organisaties meer dan 800 miljoen in) en hebben om die reden aansluiting gezocht bij de filantropische sector en het convenant mede ondertekend.

Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie. De sector Filantropie wordt vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF), de heer Deetman (voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vice-voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vice-voorzitter Instituut Fondsenwerving).

In de filantropische sector nemen de kerken met hun geheel eigen doelstellingen en organisatievorm een bijzondere positie in. Voor de realisatie van hun doelstellingen werven de kerken gelden en beschikken zij in bepaalde gevallen ook over vermogen; de mate waarin en de wijze waarop verschilt per kerkgenootschap. Inhoudelijk gezien vinden vanuit de Nederlandse kerken velerlei activiteiten en projecten plaats die zich richten op kwetsbare groepen in binnen -en buitenland. Naast het bijeenbrengen van gelden voor specifieke goede doelen zijn de kerkgemeenschappen in Nederland op velerlei terreinen actief met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de gemeenschapsopbouw in wijk, stad en dorp.

Het vandaag ondertekende convenant ‘Ruimte voor geven’ biedt een raamwerk voor de samenwerking met overheid en andere filantropische instellingen. Het convenant zal verder zal worden uitgewerkt in een aantal deelconvenanten. Kerken krijgen zo een mogelijkheid om middels afstemming en consultatie betrokken te worden bij ontwikkelingen in regelgeving en beleid die voor de kerken ook zelf van belang zijn. Daarbij kan gedacht worden aan regelingen en toepassing van de anbi-wetgeving, de giftenaftrek en de geefwet en fiscale regelingen ten bate van vrijwilligers.

Niet alle in het convenant genoemde aandachtsvelden zijn voor de kerken van belang of van toepassing. Kerken kennen ten aanzien van verantwoording, keurmerken en toezicht eigen regelingen en posities. Die hangen samen met de inrichtingsvrijheid van de kerkgenootschappen in Nederland zoals verankert in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Bij de uitwerking van de verschillende deelconvenanten zal hieraan verdere aandacht worden besteed.

22 juni 2011