Skip to main content

Laatste beperkingen voorbij vanaf 23 maart jl. – basisregels blijven belangrijk

Dit is een geactualiseerde versie van de publicatie van 24 februari jl.

Per 23 maart jl. zijn de laatste beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de coronapandemie opgeheven. Deze hadden overigens geen betrekking op kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

Tijdens het persmoment op 15 maart jl. merkte de minister van VWS het volgende op:

‘ wat overeind blijft, en wat ontzettend belangrijk blijft, zijn nog steeds maatregelen om te voorkomen dat je het virus oploopt, ook maatregelen om te voorkomen dat je het virus doorgeeft.  En die kunt u ondertussen allemaal dromen. Als ik ze toch nog voor een deel moet herhalen, dan blijft het

  1. frequent handen wassen
  2. afstand houden waar mogelijk, zonodig
  3. eens te meer in contact met kwetsbaren, of als je zelf kwetsbaar bent, wel laagdrempelige gebruik maken van een mondkapje. Geen verplichting, maar het blijft nog wel een advies.”
Basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. (bron: rijksoverheid.nl/corona).

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat geen beperkingen meer gelden voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.

Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid blijft gewenst:

  • wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging een deel van de zitplaatsen op 1,5 meter te blijven aanbieden;
  • ook is het van belang om een gepaste afstand te houden tot degenen die daar prijs op stellen
  • de routing door het kerkgebouw is hierbij ook een aandachtspunt: kunnen kerkgangers voldoende afstand tot elkaar houden ?

Collecteren tijdens kerkdiensten: het advies is om nog geen collectezakken of –mandjes te gebruiken tijdens de kerkdiensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Dit om handcontact te vermijden.

Ditzelfde geldt voor het doorgeven van Avondmaalsbekers zoals bij sommige kerkgenootschappen gebruikelijk is.  Ook het elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst is weer mogelijk. Ook hierbij is het belangrijk de basisregels in acht te nemen en de uitvoering van het koffieschenken en – drinken hierop af te stemmen.

Overige kerkelijke activiteiten

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) kan van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt worden.

Het advies het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken is komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Ook bij deze overige kerkelijke activiteiten is het van belang rekening te houden met deelnemers met een kwetsbare gezondheid en diegenen die voorzichtig willen zijn.

Zie voor meer informatie: