Skip to main content
Bericht van het CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen dd 23 april 2021

Routekaart kerken: voor kerkdiensten een eerste stap mogelijk

Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april j.l. is bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan met ingang van woensdag 28 april a.s. De kamer heeft hiermee ingestemd.

In overleg tussen minister Grapperhaus en een delegatie van het CIO is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor de toepassing van de routekaart voor kerken, die op 22 maart j.l. is gepubliceerd.

CIO heeft daarbij overwogen dat de routekaart kerken bedoeld is als een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en ook op perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden.

Alles overwegende komt CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen. Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen. Zoals ook in de routekaart kerken staat vermeld blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden. Ook past dit in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.

CIO adviseert de aangesloten kerkgenootschappen om hierover de eigen gemeenten, kerken en parochies nader te informeren en te adviseren. Bij het houden van een kerkdienst met 30 kerkgangers zal een systeem van reservering gehanteerd moeten worden zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen (zoals triage en placering) zijn per kerkgenootschap adviezen en protocollen ontwikkeld.

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geef de routekaart de mogelijkheid om in de fase zeer ernstig maximaal 10% van deze zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen.

De minister vraagt de kerken uitdrukkelijk om heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling. Met name aan de grotere kerken vraagt de minister om het aantal personen stapsgewijs uit te breiden. Het CIO sluit zich hierbij aan en doet een dringende oproep op die kerkbesturen die over kerkgebouwen met grote aantallen zitplaatsen beschikken om hierin verantwoord en terughoudend te handelen.