CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

eHerkenning beveiligingsniveau 3: het kan nog niet…

Het secretariaat van het CIO werkt samen met Logius, het ministerie van BZK en andere partijen aan een oplossing. Zodra deze er is, communiceren wij dit via verschillende kanalen.  

Voor nu is relevant om te weten dat eHerkenning voor kerken -nog- niet beschikbaar is op beveiligingsniveau 3. Het probleem is onderkend… 

https://www.eherkenning.nl/vraag-antwoord

De loonbetalingsheffing over de maand februari 2020 zou -voor kerken die gebruik maken van het BelastingPortaal- gedaan moeten worden  met gebruik van een eHerkenningmiddel op beveiligingsniveau 3.[1] Ook andere overheidsinstellingen (UWV, RVO.nl, etc) maken gebruik van eHerkenning en dit aantal neemt alleen maar toe.
Het CIO is al sinds 2014 in gesprek om voor de kerkgenootschappen te komen tot een model, zodat zij ook kunnen werken met eHerkenning. De validatie van de natuurlijke personen die gerechtigd zijn om namens de rechtspersoon op te treden, is hierbij het grootste probleem.

[1] Kerken die op dit moment gebruik maken van de papieren aanvraagmethode van de belastingdienst, kunnen dat ook in de toekomst voortzetten.

Lees verder

Giftenaftrek

Het CIO participeert in de Samenwerking van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, het SBF. In dit samenwerkingsverband hebben we aandacht voor wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot fiscaliteit rondom donaties en filantropische activiteiten.

De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbestendiger en de ANBI-regeling wordt verbeterd. Dat schrijft staatsecretaris Snel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bevat 16 verbetervoorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI – regeling. Deze voorstellen zijn in nauwe samenwerking met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) tot stand gekomen.

De giftenaftrek en het ANBI stelsel zijn belangrijke pijlers onder de inzet van goede doelen, kerken en vermogensfondsen voor onze samenleving. De belangrijkste voorstellen in de optiek van SBF zijn het behoud van de aftrekbaarheid van giften in natura en herroepelijke giften, verbetering van het aangifteproces, het vrijwillig gebruik van standaard formats voor de publicatieplicht en versoepeling van de liquidatiebepaling en het bestedingscriterium. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling over giften met de Belastingdienst. Er komt eerst een kleinschalige pilot voordat er verdere stappen worden genomen. 

Gezamenlijke werkgroep
In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet, naar aanleiding van de evaluaties van giftenaftrek en ANBI  regeling, ingezet op behoud van het stelsel en verbetering van de uitvoering en handhaving. Daarna is besloten om de verbetervoorstellen in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de SBF uit te werken. Doel was om het fiscale stelsel voor de filantropische sector robuuster en daarmee toekomstbestendiger te maken. Bij de uitwerking is ook rekening gehouden met de aangenomen moties naar aanleiding van het Algemeen Overleg van juni. De werkgroep is vanaf de zomer van 2018 vijf keer bijeengekomen. In de werkgroep werkten sector en ministerie constructief samen. De door de werkgroep onderzochte en uitgewerkte opties, om te komen tot robuustere en toekomstgerichte regelingen, zijn uitgemond in een rapport met 16 gezamenlijk geformuleerde voorstellen die op draagvlak binnen de sector kunnen rekenen. Het verbetervoorstel heeft een eerste toets gehad op de te verwachten effecten op geefbereidheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, administratieve lasten, complexiteitreductie en budgettaire effecten. 

Brief met bijlage 
De resultaten van deze gezamenlijke uitwerking hebben de basis gevormd voor de brief die de staatssecretaris vandaag, 28 maart, aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. In de bijlage bij de brief is het rapport van de gezamenlijke werkgroep  opgenomen. De voorstellen in de brief kunnen op draagvlak binnen de sector rekenen. 

Enkele aandachtspunten
In grote lijnen is op elk punt overeenstemming bereikt, maar bij enkele punten heeft SBF nog specifieke wensen of aandachtspunten voor de toekomst. Zo hoopt SBF dat het verbeteren van het aangifteproces via een slim invulscherm geen onnodige vertraging oploopt.  

Lees hier de brief en het rappor.

Lees verder

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties”

“Schieten met een kanon op een mug“.

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. (https://www.internetconsultatie.nl/transparantiemaatschappelijkeorganisaties).

Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord) en verstoring van de openbare orde te voorkomen. Kort samengevat bepaalt het conceptwetsvoorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. CIO en de SBF-partners vinden dit wetsvoorstel onacceptabel en willen het zo snel mogelijk van tafel.

In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het wetsvoorstel is een uitwerking hiervan en is bedoeld om de vergroting van transparantie van geldstromen naar maatschappelijke (waaronder religieuze) organisaties te regelen.

De manier waarop deze passage uit het regeerakkoord in het wetsvoorstel is uitgewerkt is onacceptabel. Het recht om in stilte goed te doen wordt met voeten getreden. Het conceptwetsvoorstel is schadelijk voor de privacy van donateurs en hun veiligheid. Het brengt de geefbereidheid in gevaar, tast het maatschappelijk middenveld aan in Nederland aan, zonder dat het een werkelijke oplossing biedt voor het gestelde probleem. Het voorstel leidt vooral tot administratieve rompslomp voor goed bedoelende maatschappelijke organisaties.

De officiële reactie van de samenwerkende organisaties in SBF verband is als volgt:
Hoofdpunten positie SBF inzake Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Orgs 22012019

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag