CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Auteur Archief

Belastingdienst en kerkgenootschappen tekenen hernieuwd convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Meer ruimte nodig voor filantropie

Persbericht 12 april 2017 Meer ruimte nodig voor filantropie De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ dat vandaag wordt gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties. Van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. Tijdens een symposium waar vrijwel alle Tweede Kamerfracties vertegenwoordigd zijn, biedt Johnny de Mol het Manifest aan de Kamerleden aan. Door zijn ambassadeurschap voor goede doelen en zijn werk voor kwetsbare jongeren en kinderen staat Johnny de Mol symbool voor de passie en de inhoud van het werk van de hele sector. In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus. Impact, maatschappelijke binding en actief burgerschap Het manifest benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact daarvan is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. Wij zijn een energieke sector die oplossingen vindt voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen en die bovendien zorgt voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.  Oproep aan parlement en kabinet Met dit manifest roepen de veertien koepelorganisaties Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om de inzet van deze miljoenen burgers te erkennen als belangrijk fundament voor onze samenleving en doen hiervoor vijf aanbevelingen. ‘Dit breed gedragen manifest is een oproep aan informateur en onderhandelaars om een heldere visie op filantropie op te nemen in het regeerakkoord. De overheid heeft daar zelf een groot belang bij. Wij vragen geen miljardeninvesteringen, maar erkenning, uitgedrukt in overheidsbeleid dat ruimte biedt, barrières wegneemt en nieuwe barrières voorkomt. Laat bijvoorbeeld de giftenaftrek in tact’, zegt Jan van Berkel voorzitter Goede Doelen Nederland. De aanbevelingen
 1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
 2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
 3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
 4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
 5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een apartevierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.
  Aanwezige Tweede Kamerleden
 • Aukje de Vries (VVD)
 • Fleur Agema (PVV)
 • Mustafa Amhaouch (CDA)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Carla Dik-Faber (CU)
 • Kirsten van de Hul (PvdA)
 • Isabelle Diks (GL)
 • Jan Paternotte (D’66)
    Ondertekenaars manifest
 1. Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen)
 2. FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland)
 3. CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
 4. Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie)
 5. SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)
 6. NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
 7. Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking)
 8. Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goede doelen loterijen)
 9. Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief)
 10. Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam)
 11. Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus
 12. Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur)
 13. NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)
 14. Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed)
  Initiatiefnemer Het manifest en het symposium is een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)

Lees verder

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie over verhuizen en overlijden, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een reactie alleen via de daarvoor bestemde site en methode van de overheid kon worden gegeven. Toch hebben vele betrokken en bezorgde kerkleden deze moeite genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA zou worden afgeschaft. Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst willen kunnen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing welkom te worden geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn dat de parochie hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar een verzorggingstehuis gaan. En van vrijwilligers die hun onbegrip uitspreken over de houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve bijdrage aan de samenleving miskennen. Zo vermeldt één van de vele reacties: “Ik ben dan ook zeer tegen de uitvoering van de betreffende motie die aanvoelt als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende mens.” Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele reacties aan minister Plasterk geschreven met een aanvullend pleidooi om facilitering van kerken niet stop te zetten maar de SILA-systematiek te handhaven en blijft in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp. Bron:https://www.rkkerk.nl/17-000-reacties-op-internetconsultatie-sila/  

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag